ISNM2017

Organizing Comittee

Organizing Chair

Kohsuke GONDA (Tohoku Univ.)

Steering Committee (Chair)

Fuyuhiko TAMANOI (Univ. California, Los Angeles)

Kazuhiko ISHIHARA (The Univ. Tokyo)

Koichi KATO (Hiroshima Univ.)

Yasuhisa FUJITA (Shimane Univ.)

Steering Committee (Member)

Daisuke MIYOSHII (Konan Univ.)

Hideaki YAMAMOTO (Tohoku Univ,)

Hidetaka UNO (Nagoya Univ.)

Hideo HIGUCHI (The Univ. Tokyo)

Hikaru SATO (KEK)

Kanta TSUMOTO (Mie Univ.)

Masahiro TOMITA (Mie Univ.)

Masako YUDASAKA (AIST)

Michihiro NAKAMURA (Yamaguchi Univ.)

Nobutaka HANAGATA (NIMS)

Osamu KUROSAWA (RIKEN)

Shigeori TAKENAKA (Kyushu Inst. Technol.)

Shinobu SATO (Kyushu Inst. Technol.)

Takahisa TAGUCHI (NICT) 

Takehisa DEWA (Nagoya Inst. Technol.)

Tomohiro KONNO (The Univ. Tokyo)

Tomomi NEMOTO (Hokkaido Univ.)

Tsuneo URISU (Nagoya Univ.)

Yoko MATSUMOTO (Sojo Univ.)

Yuko ICHIYANAGI (Yokohama National Univ.)

Yusuke ARIMA (Kyoto Univ.)

JNS secretariat

Takae JINNO (Nagoya Univ.)

Yumiko KINOSHITA (Nagoya Univ.)